วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมพงษ์ จันทร์แทน หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เลขานุการฯ ประชุมทีมฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่


📣🌳 รักนะ ระนอง 📣🌳
🌎🌏Change for Good🌎🌏
จังหวัดระนอง ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563
📰📰วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมพงษ์ จันทร์แทน หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เลขานุการฯ ประชุมทีมฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ในเรื่อง สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่องเที่ยว การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้จน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✏✏ ทั้งนี้ ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่ในการขับเคลื่อน ติดตาม สนับสนุนรวมทั้งให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)