พช.ระนอง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และ TV พช.


📰📰 พช.ระนอง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และ TV พช.
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบ (Video Conference) และ TV พช. โดยมี นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลฯ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน,แนวทางการตรวจราชการ, Change for Good : How to แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้ประชุมมอบหมายภารกิจการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)