โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสมาน พั่วโพธิ์

พัฒนาการจังหวัดระนอง

นางสุจินดา ผาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นายสำราญ ชูสิงห์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธนชัย ชูแนม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายมารี ชูดวง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจีรจิต ทองสีขาว

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวมนตร์ฤดี ชาตรี

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอัญชนา ชุ่มชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกนกวรรณ ทองยั่งยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางปิยะนันท์ นิตย์เจริญโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน

นายเอนกชัย แสงมิ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิรมล ชุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสวนีย์ ชูเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญช่วย ภากร

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศศิธร ยอดแก้ว

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสุภาวดี รักษาวงศ์

พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 4 times, 1 visits today)