ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนองและคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เข้าร่วมประชุม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทีม Mobile สพจ.ระนอง โดยนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทินีดี นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ให้เกียรติบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานเปิดการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2563และร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตามกิจกรรม “1 ตำบล 1 ชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรม “งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)” นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการ ให้เกียรติร่วมตัดสินการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง (ไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)และมอบประกาศนียบัตรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ 14 กลุ่มผู้ประกอบการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวระนอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2563