ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และเงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเอนกชัย แสงมิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนากรประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาผ้าทอประจำถิ่น ตามพระราชวินิจฉัย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการพัฒนาชุมชน ตามที่ขอพระราชทาน น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติพบปะ พูดคุยและให้กำลังใจ กับผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาด