ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

8 พฤษภาคม 2560 พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค