ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมประชุมการจัดกิจกรรม “ตามรอยเสด็จฯพระพุทธเจ้าหลวงสู่เมืองระนอง” ตามบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน “อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง” ประจำปี 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวใหม่ผู้บริหาร พช. SMART LEADER” ให้กับผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ พิจารณาผู้เขาเสนอประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม