ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเดีน ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมของคณะกรรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ภายใต้ชื่องาน “แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 มอบหมายให้นางสุจินดา ผาจันทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด จังหวัดระนอง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการOTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)