ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการตรวจติดตามคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2562 (OTOP Product Champion : OPC) ของจังหวัดระนอง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดระนอง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จุดตัวอย่างของจังหวัดระนอง ณ บ้านหินใหญ่ หมูที่ 9 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง