คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/08/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23/07/2562)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(04/06/2562)

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

(04/06/2562)