จังหวัดระนอง Kick Off ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เปิด”ตลาดมาเลนอง”

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  เวลา 17.30 น. ที่บริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ “ตลาดมาเลนอง” โดยมีนาย บุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง กล่าวรายงาน ในการนี้ นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นายศรชัย  อินตะเทพ  พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ประธานและกรรมการเครือข่าย OTOPจังหวัดระนอง สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เข้าร่วมจำหน่ายผลผลิต จำนวน 82 ราย กำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ “ตลาดมาเลนอง”

ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เป็น 1 ใน 9 ประเภทของตลาดประชารัฐ อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีสถานที่ค้าขาย ซึ่งได้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ  ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด  ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)