จังหวัดระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดระนอง (คสป.)

จังหวัดระนอง โดยสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดระนอง (คสป.) ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหสัดระนอง (คสป.) จำนวน 30 คน เพื่อทบทวนนโยายสานพลังประชารัฐ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) ที่จะพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการของ คสป. ประจำปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)