จังหวัดระนองติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์

>>>23 มกราคม 2561 นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสำราญ ชูสิงห์ หน. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุจินดา ผ่าจันทร์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย คณะติดตาม นิเทศฯข้อมูล จปฐ. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ ม.๒,ม.๔ ต.บางหิน และม.๔,ม๕ ต.กะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ในการติดตาม นิเทศฯ คณะติดตามฯ ได้สัมภาษณ์ตัวแทนของ ครัวเรือนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลในแบบสอบถามที่จัดเก็บโดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)