24 มกราคม 2561 คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ

นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสำราญ ชูสิงห์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และ นางสุจินดา ผาจันทร์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นำคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และผู้แทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระนอง ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมให้คำแนะนำ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.พร้อมลงเยี่ยมเยี่ยน และสอบถาม ครัวเรือนที่ให้ข้อมูลฯ การจัดเก็บ จปฐ. ณ หมู่ ๒,๗ ตำบลนาคา และ หมู่๑,๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ. จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)