คณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในพื้นที่เขตเมือง

>>>>25 มกราคม 2561 นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายสำราญ ชูสิงห์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมให้คำแนะนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และสอบถามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)