พัฒนาการจังหวัดระนอง รับมอบประกาศหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

>>> 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง รับมอบประกาศหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อเป็นการ สร้างกระแสและ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดนโยบายให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยได้มอบประกาศให้แก่หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น และเอกชน รวม 16 หน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)