***ระนองจัดประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>>> 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการปฏิรูปโครงการการเกษตร ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)