สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นำเสนอโครงการท่องเที่ยวชุมชนในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนจังหวัดระนอง

>>> 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอโครงการท่องเที่ยวชุมชนต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนจังหวัดระนอง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ปลัดจังหวัดระนอง และพัฒนาการจังหวัดระนองเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)