วันอาทิตย์ ที่16 กันยายน 2561 หอการค้าจังหวัดระนอง , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กับชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมนาว

วันอาทิตย์ ที่16 กันยายน 2561
หอการค้าจังหวัดระนอง , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กับชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาว ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมนาว มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. หอการค้าจังหวัดระนอง และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระนอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมนาว
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เป็นต้น
ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดระนอง บ.ประชารัฐรักสามัคคีระนอง กับชุมชนท่องเที่ยวแหลมนาวนั้น มีตัวแทนในการลงนามจาก3ส่วนได้แก่ นายธีระพล ชลิศราพงศ์ (ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง)นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง (ประธานบริษัทฯ)และนายพิเชษฐ์ ภักดี (ผู้ใหญ่บ้านแหลมนาว)โดยมีพยานในการลงนามทั้งหมด3คน ได้แก่ นายพรเทพ ผ่องศรี(รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง) นายวราทิพย์ ด่านวิริยะกุล(นายอำเภอสุขสำราญ)และนางสุกัญญา ขุนน้อย (ตัวแทนชาวบ้านแหลมนาว)

ณ ชุมชนบ้านแหลมนาว อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)