วันที่ 31 มกราคม 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 31 มกราคม 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบายและระบบที่ ก.น.จ.กำหนด โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง เวลา 13.30-16.30 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)