วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน เรื่องสวัสดิการรัฐด้านการประกันสังคม มาตรา 40 โดยได้รับเกียรติจากประกันสังคมจังหวัดระนอง นางจุไรรัตน์ ณ ระนอง และนางเยาวภา ชิดเอื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน เรื่องสวัสดิการรัฐด้านการประกันสังคม มาตรา 40 โดยได้รับเกียรติจากประกันสังคมจังหวัดระนอง นางจุไรรัตน์ ณ ระนอง และนางเยาวภา ชิดเอื้อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)