วันที่ (7ก.พ.62) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและการประกวดกิจกรรมชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง


วันที่ (7ก.พ.62) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและการประกวดกิจกรรมชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดการประกวดกิจกรรมชมรมต่างๆของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินงาน ซึ่งจัดแบ่งการประกวดเป็น 3ประเภท ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ ,ประเภทชุมชน ,และประเภทสถานศึกษา

(Visited 1 times, 1 visits today)