วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดระนอง


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดระนอง โดยมีพระระณังคะมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทั้งนี้จังหวัดระนองร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้กลไกของมิติทางศาสนาในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และราชการทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมหลักใน 3 เรื่อง สำคัญคือ 1.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 เช่น การปล่อยนก ปลา ไถ่ชีวิตโค กระบือ 2.กิจกรรมการดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ เช่น จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3.การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น การส่งเสริมให้มีร้านค้าปลอดเหล้า บุหรี่ ภายในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการฯ และเยี่ยมชมหมู่บ้าน ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)