วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมของคณะกรรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ภายใต้ชื่องาน “แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย”


วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมของคณะกรรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระนอง ภายใต้ชื่องาน “แม่ผู้ก่อ สานต่อสู่ลูก พันผูกร่วมสมัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ประเภทเงินอุดหนุน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และสตรีอาสาพัฒนาจากทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 300 คน ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานพร้อมนำกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ได้ขอรับเงินสนับสนุนเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)