วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี


วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ระดับ C เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)