วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปั้น OTOP เมืองระนองให้เป็นดาวเด่นในยุคดิจิตอล”


📰วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปั้น OTOP เมืองระนองให้เป็นดาวเด่นในยุคดิจิตอล” เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้า เพิ่มมูลค่า ยกระดับการตลาดให้แก่ผู้ผลิตสินค้าOTOP พื้นที่ระนอง โดยมีนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา ณ ห้องรังสรรค์ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
ทั้งนี้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดระนอง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,005 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในปี 2562 จำนวน 127 ผลิตภัณฑ์ ได้ระดับ 5 ดาว จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมาก ที่มีคุณภาพ ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม และให้ความรู้แก่ผู้ผลิต เพื่อที่ผู้ผลิต จะได้หาเอกลักษณ์หรือสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นจุดแข็ง ดูแตกต่างและโดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ มาให้ความรู้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ ในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมในการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยเทคโนโลยี การปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าในการแข่งขันในระดับประเทศ การพัฒนาความรู้ด้านการขาย ทั้งด้านราคา สถานที่จัดจำหน่าย วิธีการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม เป็นต้น 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)