วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และเงินกันเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ


📰วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประชุมเพื่อมอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร การนำนโยบายของอธิบดีไปปฏิบัติ พร้อมมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)