วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมพบปะ พูดคุย มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง


📰วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมพบปะ พูดคุย มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดระนอง ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังชุมชน เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการนี้ นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/เทศบาลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ/เทศบาล รวมทั้งสิ้น 42 คน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)