วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน


📰📰วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ครัวรือน
📍📍ครัวเรือนนายมีชัย อินธิสิทธิ์ หมู่ 6 ตำบล จ.ป.ร. กิจกรรมเลี้ยงปลา รับซื้อมังคุด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปลูกผัก และเลี้ยงไก่
📍📍ครัวเรือนนายสำรวย ขุนทองน้อย วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ปี 2560 หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. กิจกรรมหมูหลุม โรงคั่วกาแฟ แกลบกาแฟใส่หมูหลุมเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปลูกทุเรียน กาแฟ ต้นหมาก ผักสวนครัว และมีการใช้น้ำภูเขาในการอุปโภค บริโภค
✏✏ทั้งนี้ โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร เป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ (ภูมิสังคม) เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นผู้ส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)