วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางระพี น้ำจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2563


📰📰วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางระพี น้ำจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง พร้อมคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง
✏✏ในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานฯ พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 1,380,665 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)และเงินอุดหนุนจำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 635,230 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)