วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2563


📰📰วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
✏✏ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 500,750 บาท (ห้าแสนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 3,223,487 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 🌼🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)