พช.ระนอง เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 15.00 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ติดตามผลการดำเนินงานและมอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.และข้อมูล Logbook TPMAP โดยบูรณาการกับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่และรายงานผลตามห้วงเวลา
2. แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 โดยให้อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอและตำบล เน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้และเตรียมการประสานงานกับผู้รับจ้างให้พร้อม
3. การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยการทำข่าวหรือคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
4. การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ LIVE สด จำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ Otop-ranong.com ให้อำเภอเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในรูปแบบ Vival Marketing

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ตามระบบ TPMAP คือครัวเรือนนางเคลื่อน ศรีทอง บ้านเลขที่ 25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้นแก่ครัวเรือนดังกล่าว และเยี่ยมชมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนนำเยี่ยมชมแปลงผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือยาว มะระ และผักอื่นๆ กิจกรรมดังกล่าวช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)