พช.ระนอง คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2563 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2. ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
โดยกำหนดประเมินกิจกรรมฯ
1) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
– เวลา 09.30 – 12.00 น. อำเภอกระบุรี ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบล จ.ป.ร. และกลุ่มข้าวเกรียบผักเหลียง หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
– เวลา 13.00-16.00 น. อำเภอละอุ่น ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละอุ่น ,คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลบางพระเหนือ และกลุ่มอาชีพปลาเค็มฝังทรายบ้านไร่ใน หมู่ 3 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
2) วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
– เวลา 09.30 – 12.00 น. อำเภอกะเปอร์ ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกะเปอร์ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลกะเปอร์ และกลุ่มสตรีปลูกเตยหอม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
– เวลา 13.00-16.30 น. อำเภอสุขสำราญ ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสุขสำราญ ,กลุ่มสตรีเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านบางมัน หมู่ 1 ตำบลนาคา และที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
3) วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
– เวลา 09.30 – 12.00 น. อำเภอเมืองระนอง ณ สำนักงานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระนอง คณะขับเคลื่อนฯ ตำบลราชกรูด และกลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปบ้านนกงาง หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
พัฒนาการจังหวัดระนอง ได้ให้คำแนะนำดังนี้
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีตำบล เน้นการทำงานเชิงรุกมุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับพี่น้องสตรี ในพื้นที่ของตนเอง
2. ให้สตรีทุกครัวเรือนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยจัดกิจกรรมสตรีแบ่งบันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย และเน้นการออมทรัพย์
3. กลุ่มอาชีพของสตรีให้พัฒนาสินค้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ มอบแนวทางการพัฒนางานกองทุนฯ โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)