พช. ระนอง รับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 3 – 4 ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ ในวาระการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบผลสำเร็จ หนึ่งในโครงการที่นำเสนอ คือ โครงการเลี้ยงปูนิ่มบ้านล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีของจังหวัดระนองอย่างแท้จริง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)