พช.ระนอง เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายธนชัย ชูแนม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey Smart Data) ปี 2563 กับผู้ประสานงานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบข้อมูลในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ได้หารือเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดังนี้
1) แผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563
2) เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ
3) กิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ไฟล์เสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ และInfographic ผ่านช่องทาง YouTube

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)