การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563


การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563วัันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสุจินดา ผาจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับกรรมการลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และลงพื้นที่เก็บคะแนนประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE พื้นที่บ้านราชกรูดและวิทยาลัยเทคนิคระนอง
📍📍ในการนี้ ชุมชนบ้านทับหลี ชุมชน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบอำเภอกระบุรี ร่วมจัดบูทผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

(Visited 1 times, 1 visits today)