เรือนจำจังหวัดระนองมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันอังคารที่ 15 กันยายายน 2563 ณ เรือนจำระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้แทนพระองค์มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดระนอง” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดระนอง

ในการนี้นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรม

นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ 2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยให้กับกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี พ.ศ. 2563 โดยเรือนจำจังหวัดระนองได้ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 แบ่งเป็นการฝึกอบรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ,การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการสรุปและการประเมินผล ผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 67 คน และผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 33 คน รวมทั้งสิ้น รวม 100 คน
นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดระนองได้ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดระนอง” เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษและจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต เมื่อพ้นโทษออกไปจะไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)