📣 จังหวัดระนอง จัดประชุมกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจำจังหวัด จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

ในการนี้ นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)