📣 จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ในการนี้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุวรรณนิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวชยุดา ปล้องใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ่านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ และบ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ข้อมูลผลการจัดเก็บอำเภอกะเปอร์มีครัวเรือนเป้าหมายการจัดเก็บประจำปี 2563 จำนวน 4,288 ครัวเรือน จัดเก็บได้ 4,585 ครัวเรือน คิดเป็น 106.93% (ข้อมูลในระบบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ควรใช้คนในพื้นที่เป็นผู้จัดเก็บโดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้จัดเก็บจะเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึ้นและคนในชุมชนมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของข้อมูล

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)