KBO ระนองลงพื้นที่ติดตาม OTOP อำเภอเมืองระนอง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) นางสาวนราธิป นกแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นางปัทมา ชูสิงห์ รักษาราชการพัฒนาการอำเภอเมืองระนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดระนอง (Knowledge – Based OTOP : KBO) ลงพื้นที่ ดังนี้

1) กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเครื่องแกงหมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2) กลุ่มขนมบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
4) กลุ่มอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะได้ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)