จังหวัดระนอง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 อัตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา OTOP และชุมชนท่องเที่ยว กำหนดจ้างเหมาในอัตราคนละ 15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ได้แก่
1. นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ
2. นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา สระโร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดระนอง มีผู้สมัครเข้าคัดเลือก จำนวน 3 คน โดยคัดเลือกตามอัตราที่กำหนด จำนวน 2 คน โดยพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย และคำนึงถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)