พัฒนาการจังหวัดระนองลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมงาน พช.กระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนาย นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความมั่งคงทางอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
2. การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกระบุรี ขอให้กำหนดแนวทางตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อหาแนวทางในเรื่องของการชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และเงื่อนไขตามที่กองทุนฯกำหนด
3. การบริหารงานบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ให้กำลังใจพัฒนาการอำเภอใหม่และพัฒนากรรุ่นใหม่ในการทำงานพัฒนาชุมชนโดยเน้นย้ำการทำงานกับผู้นำ ต้องเข้าใจ เข้าถึง และมุ่งเน้นการพัฒนางานเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอกระบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้รายงานแผนการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี 1/2564 เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)