จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕
จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ฝ่ายเลขาฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแจ้งที่ประชุมทราบถึงที่มาของ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวกุลกนก มีปิติสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ
สำหรับเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองประจําปี 2563 นำเสนอโดยวีดีทัศน์
2. สรุปผลการประกวด ผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2563
3. ผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและบุคคล ผู้มีผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 (เตรียมมอบรางวัล ในวันที่ 8 ธันวาคม 63 )
4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดระนองประจำปี 2564 นำเสนอโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ภาพการประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancecise รอบคัดเลือกภาคใต้ประจำปี 2564
6. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 24 เข้าค่าย 5 วันรุ่นละ 410 คน
7. มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนองประจำปี 2564
8. การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอลจังหวัดระนองประจำปี 2564
9. การขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 ชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนองประจำปี 2564 นำเสนอโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
# แหล่งข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)