ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕
ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสวนีย์ ชูเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ รายละเอียดการประชุมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทำหน้าที่กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระนอง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)