พช.ระนองจัดการความรู้ (knowledge Management) ครั้งที่ 1

🦀🐟ระนอง ต้องมา🐟🦀 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู”
🌕Change for good🌕
ONE RANONG “ระนองต้องเป็นหนึ่ง”
พช.ระนองจัดการความรู้ (knowledge Management) ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดระนอง ร่วมจัดทำกรอบความคิดการจัดการความรู้ (knowledge Management) ด้านการบริหารงบประมาณ Budget ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

การจัดการความรู้ (KM) คือ แนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น

จากการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ของพช.ระนอง เรื่องการกำหนดราคากลาง อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการคำนวณรูปแบบรายการเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดแนวทางเบื้องต้น การสืบเสาะราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง

# แหล่งข่าวกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)