🌺🌺พช.ระนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference 🌺🌺

🦀🐠🐌ระนองต้องมา🐬🐋🐳 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู” 🌴🌴Change for Good🍀🍀
🌺🌺พช.ระนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference 🌺🌺
<วันพุธที่ 13 มกราคม 2564> เวลา 08.00 น. นายสำราญ ชูสิงห์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
🌺แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🌺การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี 3 ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง
🌺เน้นบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
🌺การจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ขยายระยะเวลาจาก 9 เดือน เป็น 1 ปี
🌺กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
🌺ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ (KM)
🌺นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้รายงานแบบReal Time
🎉🎉🎉โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ ๔ ต้องดำเนินการภายหลังการปรับพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จในแต่ละรายแปลง โดยให้ศึกษาแนวทางคู่มือให้ละเอียดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน
🎈🎈🎈หลังจากนั้นนายสำราญ ชูสิงห์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง ได้ประชุมพัฒนาการอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนในการตรวจติดตามงานในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น และอำเภอกะเปอร์ ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามในระดับพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมายและให้ข้อมูลของโครงการฯ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ( นพต. ) เพื่อเผยแพร่ต่อไป
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.ระนอง รายงาน
#สถานีข่าวพช.ระนอง CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)