พช.ระนอง ร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด

🐚🐟ระนองต้องมา🐬🐋 “เที่ยวระนอง ชมมุกแท้ น้ำแร่ดี มีกาหยู” 🌴🌴Change for Good🍀🍀
⛄️⛄️⛄️พช.ระนอง ร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด🧭🧭🧭
<วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564> เวลา 09.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมฯ
โดย นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5
ในการนี้ นายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีการชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ ดังนี้
🔶️การชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
🔶️การชี้แจงประเด็นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการสนับสนุนหรือขอความร่วมมือหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
🔶️การมอบนโยบายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และประเด็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อละการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📷 ภาพถ่าย 🖌 ข่าว🌻กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ระนอง 🍁สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
🌺ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

(Visited 1 times, 1 visits today)