💥พช.ระนอง ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564 สรุปผลไตรมาส 2 และวางแผนลุยต่อไตรมาส 3-4💥

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน, พัฒนาการอำเภอ) และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อมอบหมายแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน นโยบายสำคัญของจังหวัดระนอง พร้อมทั้งติดตามงานข้อสั่งการของจังหวัดระนอง ตลอดจนสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของไตรมาสที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 3-4 ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่เป้าหมาย และชุมชนต่อไป
💥ระนองต้องมา
📸สถานีข่าว พช.ระนอง รายงาน
CHANGE FOR GOOD
 
(Visited 1 times, 1 visits today)