🌳🌳พช.ระนอง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 🌳🌳

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นางสาวกนกวรรณ เหมือนคิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
โดยมีประเด็นสำคัญฯ ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ผลการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 และ 2 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🏖 ระนองต้องมา
📸 ภาพ : ข่าว : ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🏖 Change For Good
 
(Visited 1 times, 1 visits today)