✨✨พจ.ระนอง ลงพื้นที่มอบนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ✨✨

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง และนายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ เพื่อมอบนโยบาย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา
ท่านพัฒนาการจังหวัดได้นำข้อราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งคำสั่งของจังหวัดระนองให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบและถือปฏิบัติ โดยประเด็นสำคัญมีดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงาน “ผัก (การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ผ้า (การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย) นา (โครงการโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน) หนี้ (การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)”
2. การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนภายใต้คำสั่งจังหวัดระนอง เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เช่น การจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน 50 คน มาตรการการเดินทางเข้า-ออก เป็นต้น
3.แจ้งกำหนดการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองประจำเดือน เมษายน 64
4.การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส
5. ติดตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนระนอง”โดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP ทั้ง 5 มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาต่อยอดการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ
ตลอดจนลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบโครงการ โคก หนอง นา พช.
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี จากท่านพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 2 อำเภอ
🏖 ระนองต้องมา
📸 ข่าว : ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
🏖 Change For Good
   
(Visited 1 times, 1 visits today)